Termos e condicións de venda

Termos e condicións de venda

A continuación detallámoslles as condicións de venda da páxina web de “Chan da Pólvora Editora”,  “Batiscafo” e “Biblioteca de Mesopotamia”, onde se establecen as condicións de uso desta páxina web e a compra dos libros.

Rogámoslle que lea atentamente as Condicións antes de utilizar esta páxina web ou facer un pedido a través da mesma, vostede consente estas Condicións, polo que se non está vostede non está de acordo, non debe usar esta páxina web.

Estas Condicións poderían ser modificadas. É a súa responsabilidade lelas periodicamente, xa que as condicións vixentes no momento de uso da páxina web ou de celebración dun pedido serán as que lle resulten aplicables.

USO DA NOSA TENDA  ONLINE

Ao facer uso desta páxina web e/ou realizar pedidos a través da mesma vostede comprométese a:

Facer uso desta web  online únicamente para realizar consultas ou pedidos legalmente válidos.

Non realizar ningún pedido falso ou fraudulento. Se razoablemente puidésese considerar que se fixo un pedido desta índole estaremos autorizados a anulalo e informar as autoridades pertinentes.

Facilitarnos o seu nome completo, dirección de correo electrónico, dirección postal e/ou outros datos de contacto. Así mesmo, consente que poderemos facer uso da devandita información para poñernos en contacto con vostede.

Se non nos facilita vostede toda a información que necesitamos, non poderemos cursar o seu pedido.

Ao realizar un pedido a través desta páxina web, vostede declara ser maior de 18 anos.

ÁMBITO TERRITORIAL

Os libros que se ofrecen a través desta páxina web están dispoñibles para o seu envío a España (incluidas Ceuta, Melilla e Canarias) e Europa.

No caso de que resida fora de España e desexe facer un pedido, envíe un  mail a anton.chandapolvoraeditora@gmail.com

ENVÍOS

Os envíos son gratuítos para toda a península. O importe dos gastos de envío para o estranxeiro determinarase, en cada caso, segundo o lugar de destino.

Para completar o proceso de compra todos os pedidos deben ser asinados á súa recepción, momento no que vostede se fai responsable dos libros comprados. No caso de que vostede realice unha compra con envío a outra persoa (por exemplo no caso de agasallo), vostede acepta como válida a firma no lugar de recepción por outra persoa e a responsabilidade dos libros pasa a ser súa de igual forma.

A axencia de transportes (normalmente utilizamos a Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.) efectuará a entrega do paquete no domicilio indicado no pedido. No caso de non poder contactar co cliente, o paquete permanecerá na oficina de destino un máximo de 10 días desde a data de recepción do paquete na oficina de transporte, para que o cliente poida pasar a recollelo pola delegación. Transcorridos eses 10 días e no caso de que o cliente non pasase pola oficina para recoller o paquete, o mesmo será devolto ás nosas instalacións.

No caso de que non se efectúe a entrega e Correos nos devolva o paquete, será o mesmo cliente o que asuma os gastos do novo envío.

Non se realizan envíos a Apartados de correos baixo ningún caso.

No caso de que non quede stock dun libro, “Chan da Pólvora Editora”,  “Batiscafo” e “Biblioteca de Mesopotamia” contactarán co cliente mediante correo electrónico ou o número de teléfono de contacto que facilitaron na solicitude do pedido. En caso de non localizar ao cliente emitirase o pedido cos libros en stock e aboarase o importe do produto non enviado.

O cliente pode solicitar o aboamento do libro ou cambialo por outro co mesmo importe.

Unha vez enviado o paquete, o cambio de dirección de entrega ou  recanalización do mesmo por erro do cliente ao introducir a dirección, supón un custo de 5 €. No caso de que o cliente non vaia a estar no domicilio inicial e non desexe aboar á axencia de transportes os 5 € de custo de cambio dirección, deixarase o seu paquete na oficina de destino máis próxima á súa casa para que poida pasar a recollelo.

PREZOS E FORMAS DE PAGO

O prezo de cada produto será o que se estipule en cada momento na nosa páxina web, salvo en caso de erro manifesto. Non estaremos obrigados a fornecerlle ningún produto ao prezo inferior incorrecto, se o erro no prezo é obvio e inequívoco e puidese ser recoñecido de forma razoable por vostede como prezo incorrecto.

Os prezos dos libros aplicados na páxina web  online están representados en EUROS e inclúen o IMPOSTO DE VALOR ENGADIDO aplicable.

Os prezos poden cambiar en calquera momento, pero (salvo no establecido anteriormente) os posibles cambios non afectarán aos pedidos con respecto aos que xa lle enviamos unha Confirmación de Pedido.

Os prezos están denominados en EUROS. Os pagos e reembolsos de todos os envíos realizaranse en euros. Se a súa tarxeta de crédito/débito non está denominada en EUROS, o tipo de cambio aplicarao a entidade bancaria correspondente segundo o tipo de cambio de mercado e poderá variar con respecto ao prezo indicado na nosa Web.

Os métodos de pago dispoñibles nesta tenda  online son:  Paypal e transferencia.

“Chan da Pólvora Editora”,  “Batiscafo” e “Biblioteca de Mesopotamia” non gardará nos seus arquivos a información referente aos datos das tarxetas utilizadas.

Na utilización da tarxeta de débito/crédito o usuario confirma que a tarxeta utilizada é súa ou foi debidamente autorizado polo propietario da mesma para o seu uso. As transaccións con tarxeta de crédito/ debito estarán suxeitas a un control de seguridade e validación por parte da entidade emisora da mesma. No caso que a entidade emisora da tarxeta denegue a transacción,  “Chan da Pólvora Editora”,  “Batiscafo” e “Biblioteca de Mesopotamia” non será responsable dos atrasos ou cancelacións dos envíos.

CAMBIOS E DEVOLUCIÓNS

Para realizar cambios ou devolucións de pedidos realizados a través da nosa web, deberase de contactar connosco a través do correo electrónico anton.chandapolvoraeditora@gmail.com

Os portes de cambio e devolución, corren por conta do cliente, enviando o libro pola axencia que considere, e sempre a portes pagos. O cliente deberá presentar o produto precintado e na súa bolsa orixinal para que nos chegue nas mesmas condicións que se lle entregou.

A dirección de destino para cambios e devolucións é:

Chan dá Pólvora Editora
Rúa Ramón Piñeiro, 25-1 b
(15702) Santiago de Compostela.

“Chan da Pólvora Editora”,  “Batiscafo” e “Biblioteca de Mesopotamia” resérvanse o dereito de non aceptar o cambio, se unha vez recibido o libro, este estivese en mal estado, sen o plástico ou envoltorio orixinal, manchado, roto ou en condicións inadecuadas.

No caso de DEVOLUCIÓN, realizarase o abono do importe mediante o mesmo medio co que se realizou a compra. Contando con 15 días laborais desde o momento que recibimos o paquete nas nosas instalacións.

Non se poderá realizar o abono, transcorridos 10 días desde a data de realización da comunicación por mail do cambio ou devolución do pedido.

LEXISLACIÓN E XURISDICIÓN APLICABLES

Estes termos e condicións de venda e legais ríxense en todos e cada un dos seus extremos pola Ley española, someténdose expresamente A editorial e os usuarios á xurisdición dos Xuzgados e Tribunais de Santiago de Compostela, renunciando a calquera outro foro que puidera corresponderlles.